نمونه سوالات درس آشنایی با سازمانها و مراکز فرهنگیقابل توجه دانشجویان گرامی  

سوالات شماره های2و3و5و6و18و27و29و35و34

صرفا" جهت مطالعه می باشد و جنبه آزمون ندارد.  

 

نمونه سوالات درس آشنایی با سازمانها و مراکز فرهنگی 

1-- سطح بندی کلان از سازمانهای فرهنگی را نام ببرید و توضیح دهید ؟

سطح فرهنگ گروه : گروه از تعامل چند فرد شکل می گیرد و هنجارهایی در این گروه مرسوم می شود و بدین ترتیب فرهنگ گروه شکل می گیرد .

سطح فرهنگ سازمانی : سازمان متشکل از مجموعه ای از افراد است که براساس ویژگیهای درونی سازمان در پست ها و جایگاهها خاصی استقرار می یابند و به دنبال هدف خاصی هستند .

سطح تخصصی یا حرفه ای : مجموعه ای از حرفه ها و مشاغل را در خود جای می دهد مثل فرهنگ بخش اقتصادی یا پزشکی

سطح فرهنگ عمومی یا فرهنگ عامه

سطح فرهنگ ملی : در مرزهای جغرافیایی یک کشور معنا می یابد .

سطح فرهنگ جهانی و یا بین المللی

2- هدف سازماندهی فرهنگی چیست ؟

 هدف سازمان فرهنگی آن است که فعالیت های فرهنگی در سطوح تخصصی فرهنگ ، فرهنگ سازمانی ، فرهنگ عمومی ، فرهنگ ملی و بین المللی متناسب با همان سطح تعریف و انجام پذیرد .

3 - تقسیم بندی عمده فعالیتعای فرهنگی را نام ببرید و توضیح دهید ؟

هنرها شامل هنرهای تجسمی ، هنرهای نمایشی موسیقی ، معماری و ادبیات مکتوب و شفاهی ، حفظ میراث فرهنگی و ...

آموزش وتربیت هنر آفرینان ، هنرمندان ، بازیگران ، مربیان و سازمان دهندگان امور فرهنگی و مدارس عالی فرهنگی و ...

فعالیت های محیط زندگی شامل مهندسی ، طراحی و مبلمان شهری ، صنعت فرهنگ و ...

4- سیاست فرهنگی را تعریف کنید ؟

به معنای عام و عرفی آن مجموعه ای از اهداف ، مبانی ، اصول ، اولویت ها و خط مشی اجرایی را شامل می شود که منطبق با فرهنگ هر جامعه و مفاد قانون اساسی کشور است که در باب فرهنگ و لوازم اجتماعی و سیاسی آن آمده است .

5- وظایف سازمانهای دولتی و غیر دولتی در فعالیتعای فرهنگی را توضیح دهید ؟

سازمانهای دولتی سازماندهی فعالیت های فرهنگی را با ابعاد وسیع مادی و غیر مادی به عهده دارند و سازمانهای شبه دولتی یا مستقل و غیر دولتی آن دسته از سازمانهایی هستند که در  سطحی محدودتر و یا در زمینه های خاص و به صورت مستقل و بدون وابستگی به دولت به فعالیت می پردازند مثل فرهنگسراها ، مساجد و ...

6-  جنبه نظارتی فرهنگ (وظایف ناظران فرهنگی) را توضیح دهید ؟

یکی از جنبه های فعالیت حوزه فرهنگ جنبه نظارتی آن است لذا ناظرانی هستند تا مراقبت نمایند که امور فرهنگی منطبق با سیاست های فرهنگی به مورد اجرا گذاشته شود . افراد و جمعیت ها نیز لازم است به تنایب مورد با مواد و مفاد  سیاست های فرهنگی برخورد داشته و نقض کننده آن نباشد . این دسته از مراکز عبارتند از : دستگاههای رسمی قانونی ، هیات داوران آثار برگزیده هنری و اسناد مکتوب و کپی رایت و ...

7-  سازمان را تعریف نمایید ؟

سازمان عبارت است از هماهنگی معقول عده ای از افراد که برای تحقق هدف مشترکی از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی به طور پیوسته فعالیت می کنند 

8- ویژگیهای مشترک سازمان ها کدامند ؟

الف ) سازمانها هدف دارند یعنی برای دستیابی به مقاصد معینی به وجود آمده اند .

ب ) سازمانها از ترکیب اجتماعی افرادی که به صورت گروهی همکاری می کنند تشکیل می شوند .

ج ) سازمانها به طور پیوسته و مستمر فعالیت می کنند .

د ) سازمانها فعالیت خود را از راه تفکیک وظایف از روی برنامه و استفاده از منابع مالی و مادی و دانش و فن و ابزار انجام می دهد .

هو) سازمانها بعنوان واحدهای یکپارچه فعالیت های منظم کار خود را به طور عقلانی منطقی هماهنگ و هدایت می کنند .

9- عوامل مهم و تاثیر گذار طراحی سازمان را نام ببرید ؟

شرایط محیطی نوع فعالیت اهداف وراهبردها سایر عوامل مهم اثر گذار

10- سه وظیفه اساسی سازمان بر اساس ساختار را بررسی نمایید ؟

ساختار سازمانی روابط گزارش دهی را در سازمان نشان می دهد.

ساختار سازمانی نحوه گروه بندی افراد را به واحدها و گروه بندی واحدها را به کل سازمان نشان می دهد .

ساختار سازمانی یکی از وظایف مهم و پیچیده مدیریت است و هرگونه نارسایی در آن روی اثر بخشی سازمان اثر منفی دارد .

11- سازمان بر اساس ساختار سازمانی به چند دسته تقسیم می شود توضیح دهید ؟

سازمانهای رسمی : در این نوع سازمان ساختار رسمی از قبل به صورت آگاهانه و در راستای هدفی مشخص ، مجموعه روابطی را برقرار می سازد سازمانهای غیر رسمی : بعد از آنکه ساختار رسمی ایجاد می شود سازمان غیر رسمی به طور طبیعی در چارچوب آن پدیدار می گردد سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم در هر سازمانی است نتیجه این روابط ناخود آگاه در سازمان رسمی نوع دیگر ساخت سازمانی بنام سازمان غیر رسمی را بوجود می آورد که هیچ مدیری نمی تواند این روابط را نادیده بگیرد .

12- ابعاه سازمان را نام ببرید و توضیح دهید ؟

ابعاد ساختاری : بیانگر ویژگی های درون سازمانی هستند و مبنایی را به دست می آورند که می توان بدان وسیله سازمان ها را اندازه گیری و با هم مقایسه نمود مثل تخصصی بودن و ...

ابعاد محتوایی : معرف کل سازمان هستند مانند اندازه یا بزرگی سازمان و می تواند مبهم باشند زیرا نشان دهندهسازمان و محیطی هستند که ابعاد ساختاری درون آن قرار می گیرند .

13- مهمترین عناصر ساختار سازمانی را نام ببرید و توضیح دهید؟

هدف : بنا به اهداف مورد نظردر یک سازمان اهداف ساختا رسازمانی متفاوت خواهد بود مثال ساختار کلاسیک                      

تقسیم کار و تخصص ( تخصصی شدن ) : با تقسیم و تخصصی نمودن امور ، اثر بخشی و کارایی سازمان افزایش می یابد

درجه رسمی شدن : درجه رسمی شدن به ارجحیت انجام یک کار در سازمان مربوط است هر اندازه ارجحیت کار مشخص تر باشد درجه رسمی شدن نیز افزایش می یابد

حیطه نظارت : یعنی چه تعداد زیر دست مستقیماٌ زیر نظر یک بالادست فعالیت می کنند یا ارایه گزارش می کنند .

تعداد سطوح سازمانی : با حیطه نظارت رابطه مستقیم دارد و به مسطح یا بلند بودن سازمان منتهی می شود

درجه تمرکز : به میزان تفویض اختیار تصمیم گیری در سطوح مدیریت سازمان منتهی می شود

درجه پیچیدگی : درجه گسترش سازمان به صورت افقی یا عمودی و جغرافیایی را بیان می نماید

تقسیمات اداری : بر اساس تقسیم کار و درجه تخصص و نیز با گردآوری وظایف شغلی ویژه ، قسمت های مختلف سازمان شکل می گیرند

ایجاد ارگان های صف و ستاد : ارتباط بین واحد های صف و ستاد از موضوعاتی است که در طراحی سازمان بر روی آن تاکید می شود

کمیته ها و گروهها : گاهی به صورت رسمی در سازمان استفاده می شود و در تصمیم گیری و کمک به مدیر ایفای نقش می کنند

کانال های ارتباظی و شکل آنها : روند های ارتباطی بین واحدهای بوجود آورنده سازمان عامل دیگر مشخص کننده سازمان هاست

14- چهار عنصر اصلی تشکیل دهنده سازمان را نام ببرید ؟

اهداف و استراژی –  ساختار –  افراد ( نیروی انسانی ) -  تکنولوژی

15- ساختار اجتماعی فرهنگ را توضیح دهید ؟

به جنبه های متشکل یا نظم یافته مناسبات موجود بین افراد در یک سازمان اشاره دارد و به دو جزساختار هنجاری شامل ارزش ها و ساختار رفتاری است

16- انواع سازمان را نام ببرید و مختصر توضیح دهید؟

ساختار مبتنی بر نوع وظیفه : در تهیه چنین ساختاری فعالیت های اساسی سازمان بر حسب وجوه مشترکی که دارند معمولا از بالا به پایین گروه بندی می شوند واحد ها بر حسب وظیفه تفکیک میگردد و هر یک وظیفه ای مشخص را انجام میدهد

ساختار مبتنی بر نوع محصول : در این نوع سازماندهی بخش های مختلف سازمان بر اساس نوع محصول ، نوع خدمت  گروهی از محصولات ، نوع کار طرح ها یا برنامه های اصلی یا بر حسب مراکز سود سازماندهی می شوند

ساختار مبتنی بر حسب منطقه جغرافیایی: در این نوع ساختار به مصرف کنندگان یا مشتریان محصولات سازمان در مناطق مختلف توجه می گردد

سازماندهی ماتریسی : برای سازمان های که چندین محصول یا خدمت ارائه می دهند و نیاز به تخصص های فنی و جدید باشد این نوع ساختار مورد استفاده قرار میگیرد

ساختار گروه های متداخل : در این ساختار رابطه گروه با گروه جایگزین رابطه فرد با فرد در ساخت سنتی می گردد و ساخت در قالب گروه هایی که بوسیله اعضای مشترک باهم در ارتباط می باشند شکل میگیرد

ساختار ترکیبی : سازمان هایی وجود دارند که ساختار آنها به صورت هیچ یک از روش های مذکور نیست امکان دارد یک سازمان به گونه ایی باشد که ترکیبی از ساختار های مذکور در آن گرفته شود.

17- تفاوت سازمانهای آموزشی با سازمانهای فرهنگی را توضیح دهید ؟

فرهنگ امری تعلیمی تربیتی و اکتسابی است؛یعنی غریزی و توارثی نیست ،‌گرچه غریزی و ارثی نیست اما فقط با تعلیم و تعلم ارادی و کسب و اکتساب اختیاری بوجود نمی آید بلکه با القایات و تاثیر گذاری های خود به خودی ناشی از محیط زندگی و نشو و نمای آدمی نیز پدید می آید.اما آموزش چیزی است که شخص با انس گرفتن با یک فرهنگ آن را دریافت می کند نه با مطالعه رسمی آن ، پس آموزش یک فعالیت فرهنگی است که در طول زمان شکل گرفته است و ارتباط محکم و پایداری با باورها و اعتقادات دارد که بخشی از فرهنگ است.

18-  کارورزی را تعریف کنید ؟

نوعی آموزش تخصصی که برای کسب تخصص در زمینه های خاص تحت نظر استادان رشته مورد نظر صورت می گیرد .

19- کلاس آموزشی را تعریف کنید ؟

تجمع فراگیران در کلاس درس بدین ترتیب که استاد مطالب را به طئر یکجانبه برای شاگردان و کارآموزان بیان می کند و ضمناٌ میزان یادگیری آنان را مرتباٌ مورد ارزشیابی قرار می دهد .

20- سخنرانی را تعریف کنید ؟

بیان اصول و واقعیت و مطالبی از جانب یک سخنران برای شرکت کنندگان در جلسه که در یک محیط رسمی برگزار می شود .

21- سمینار را تعریف کنید ؟

اجتماع عدهای از افراد که دارای درجات تحصیلات عالی هستند و در رشته های علمی به تحقیق می پردازند به منظور مبادله نتیجه مطالعات و تحقیقات خود با یکدیگر و هریک از شرکت کنندگان موظف است که گزارشی به صورت کتبی یا شفاهی از تحقیقات خود به سمینار ارایه دهد تا نظرات مورد بحث قرار گیرد .

22- کنفرانس را تعریف کنید ؟

اجتماعی است از نماینئگان سازمانها یا گروههای مختلف جهت بحث و تبادل نظر برای حل مسایل مبتلا به سازمان یا گروههای شرکت کننده ، از این روش بیشتر برای آموزش سطوح بالای سازمان استفاده می شود .

23- میزگرد را تعریف کنید؟

جمع عده ای از متخصصین برای بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل خاص که معمولاٌ با شرکت عده ای از افراد علاقمند به موضوع مورد بحث بعنوان شرکت کننده و در پایان می توانند به طرح سوالات بپردازند .

24- کارگاه را تعریف کنید ؟

یک محل دایمی آموزشی است که کارآموزان وظایف محوله را عملاٌ با سرپرستی مربیان مربوطه انجام می دهند .

25- شبیه سازی را تعریف کنید ؟

هدف شبیه سازی آن است که با ایجاد فضایی حتی الامکان به محیط کار نزدیک باشد معلوم سازد که چه تغییراتی باید در روش های اجرایی کار ، نحوه مدیریت و یا مهارت ها و دانش های مورد نظر برای انجام کار به وجود آید .

26- پودمان را تعریف کنید ؟

مجموعه ای از معلومات و مهارت هایی که با استفاده از آنها اجرای یک مرحله مفید از کاری به طور مستقل امکان پذیر گردد . هرپودمان آموزشی حداقل باید به خودی خود کامل باشد و در کار سایر پودمان ها بتواند یک مجموعه بزرگتر را ایجاد نماید .

27- سیر تحول تاریخی سازمانهای فرهنگی را در ایران قبل از انقلاب بررسی نمایید ؟

الف : دوران گسستگی  برنامه های فرهنگی از سال 1320 تا 1347 که در این دوره برنامه ریزان فرهنگی مبادرت به اخذ تصمیم در حوزه های گوناگون فرهنگی کرده اند بدون اینکه اصول سیاست همگنی را مد نظر قرار دهند و بر پایه الگوی کلانی که نقشه عملیات اجرایی را مشخص کند رفتار نمایند

ب: دوران پیوستگی برنامه فرهنگی از سال 1347 تا 1357 که در این دوره برنامه ریزی از چهار خصلت اساسی برنامه ریزی پیوسته برخوردار بود در سال 47 شورای عالی فرهنگ هنر مبادرت به تهیه متنی در زمینه سیاست فرهنگی کشور کرد که پس از بحث و گفتگوی کارشناسان و صاحب نظران در سال بعد به تصویب رسید و ملاک تصمیم گیری در تمام عرصه های فرهنگی گشت

 28 اصول چهارگانه سیاست فرهنگی ایران کدامند ؟

فرهنگ برای همه- فراهم آوردن بیشترین امکانات برای ابداع و نوآوری فکری و هنری  - توجه به میراث فرهنگی - شناساندن فرهنگ ایران به جهانیان و آگاهی از مظاهر فرهنگ های دیگر       

29- سیر تحولات در سازمان صدا و سیما را بررسی نمایید ؟

1- اصل 175قانون اساسی مصوب 1358
2- قانون اداره سازمان صدا و سیما مصوب 1359 مجلس شورای اسلامی
3- قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان،مصوب1361 مجلس شورای اسلامی
4- اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوب مجلس شورای اسلامی سال 1362 (در ضمن بر اساس ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور ،صدا و سیما از نظر شمول قانونی در حکم شرکت دولتی محصوب می گردد.)
5- مصوبه تشخیص مصلحت نظام در خصوص اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت

30- سطوح مدیریتی سازمانهای فرهنگی دولتی را نام ببرید و توضیح دهید ؟

بخش سیاست گذار و راهبردی : سازمان هایی که امر سیاست گزاری های کلان را انجام می دهند مثل مجلس شورای اسلامی

بخش میانی یا پشتیبانی : شامل وزارت خانه ها و سازمان های ذیربط می شود در این حوزه سیاست های کلان بخش اول به روش تبدیل می شود

بخش اجرایی یا مجری : کار این بخش عملیاتی کردن و پیاده سازی سیاست های بخش راهبردی بر مبنای قوانین و آیین نامه هایی است که بخش میانی طراحی می کنند

بخش نظارتی : این بخش مراقبت می نماید تا امور فرهنگی توسط سازمان های ذیربط با سیاست های فرهنگی به مورد اجرا گذاشته شوند و نقض کننده آن نباشند و از منظر مدیریتی تابع رهبری بوده و هیچ یک از قوای سه گانه به صورت مستقل اعمال نفوذی در آن ندارند

31- مشارکت فرهنگی را تعریف کنید ؟

 عبارت است از شرکت اگاهانه و داوطلبانه و موثر مردم در فرایند توسعه فرهنگی

32- پیشینه و جایگاه حقوقیN.G.O  ها را بیان نمایید ؟

مفهوم سازمان غیر دولتی یا N.G.O  اولین بار توسط سازمان ملل در سال 1949 مورد استفاده قرار گرفت سازمان ملل متحد این اصطلاح را در مورد هر گروه غیر انتفاعی داوطلبانه از شهروندان جهانی بکار می برد.که در سطح محلی ،ملی و بین المللی تشکیل شده باشند. در ایران مانند بسیاری از کشور های دیگر وجود تشکل ها ، انجمن ها و گروه هایی که با مهایت غیر انتفاعی فعالیت می کنند سابقه طولانی دارند مثل هیئت های مذهبی  

33- سازمان غیردولتی را تعریف کنید ؟

به گروهی مستقل ، غیر دولتی ، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با هداف مشخص و آشکار پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گردآمده اند و در زمینه های فرهنگی ،علمی ، اجتماعی ، خیریه ، زیست محیطی و امسال آن فعالیت می کنند.

34- مهمترین مولفه های تاثیر گذار بر سازمانهای فرهنگی غیر دولتی کدامند ؟

شخصیت های فرهنگی و مذهبی ، هنرمندان، نویسندگان و ... زمینه های فرهنگی ارتباطات و رسانه

35- شخصیت ها چگونه بر سازمانهای فرهنگی غیر دولتی اثر می گذارند ؟

درجوامع مختلف شخصیت های فرهنگی و مذهبی ، هنرمندان و نویسندگان وجود داشته و دارند که گاه به صورت فردی موجبات یک حرکت اجتماعی اثرگذار را فراهم آمرده و یا گاه با گردهم آوردن افراد مستعد و مشتاق توانسته اند به فعالیت های فرهنگی که شامل جنبه های مختلفی از زندگی مردم می شوند در قلمرو ها محدو د و یا گسترده سازمان دهند.

36- زمینه های فرهنگی را توضیح دهید ؟

زمینه های فرهنگی معرفتی است که عمل کننده ها در شرایط اجتماعی از آن ها استفاده می کنند و موقعیت اجتماعی محل فیزیکی ، حوادث ، اشیاء و افرادی است که توسط محقق قابل مشاهده است

37- رابطه ارتباطات و رسانه را بیان کنید ؟

ارتباط مکانیسمی است که جامعه از طریق آن سازماندهی می شوند و به کمک آن امکان ایجاد و توسعه روابط انسانی فراهم می گردد. ارتباطات چشم انداز ذهنی را توسعه می دهد و اندیشه را بر اثر روبرو شدن با نوآوری های روبه روشد به تحرک وا می‌دارد .

38- سازمانهای سیاست گذار و راهبردی در امور فرهنگی ایران را نام ببرید و توضیح دهید ؟

مجلس شورای اسلامی : بر اساس اصل 71قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و طبق اصل 76 مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و همچنین طبق اصل 84 هر نماینده دربرابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

شورای عالی انقلاب فرهنگی : از دیگر عرصه های راهبردی در امر سیاست گزاری کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی است مسئولیت نظارت و ایجاد هماهنگی لازم در اجرای اصول سیاست های فرهنگی برعهده این شورا است که تحت ریاست رئیس جمهور است.

39- انواع موزه ها را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید ؟

1-  موزه محلی : به موزه ایی گفته می شود که مخاطب آن یک محله (شهر،روستا،شهرستان،استان و ...)و اکثرا به معرفی شاخص های آن محله می پردازد

2-  موزه منطقه ای :به موزه ایی گفته می شود که از نظر محتوا و مخاطب فراتر از مرز های استانی بوده و یک منطقه فرهنگی را دربر می گیرد این موزه ها به معرفی مردم شناسی و باستان شناسی ، تاریخ شهر ، فرهنگ ، تمدن و ... در منطقه می پردازد.  

40- طبقه بندی هویتی موزه ها را نام ببرید ؟

الف ) تاریخی شامل : پیش از تاریخ ، دوره تاریخ ،دوره اسلامی
ب) موضوعی شامل اشیاء ، مفاخر و پوشاک
ج) جغرافیایی شامل محلی ، منطقه ای و ملی

41-  طبقه بندی عملکردی موزه ها را نام ببرید ؟

الف ) آثار علمی و فضایی ب) اکوموزه ج) هنری و نمایشی د) موزه های باستانی و تاریخی ه) موزه های مردم شناسی

42- طبقه بندی طبیعی موزه ها را نام ببرید ؟

الف) باغ های انسان شناسی ب) گیاه شناسی ج) جانور شناسی د) ذخائر طبیعی

43- طبقه بندی جغرافیایی موزه ها را نام ببرید ؟

الف) موزه ملی ب) موزه استانی ج) موزه محلی د) موزه سیار

44- برخی از موزه های ایران را نام ببرید ؟

1-   موزه ملی ایران 2 -  موزه ایران  باستان  3- موزه دوره اسلامی 4- کاخ گلستان 5- موزه رضا عباسی 6- کاخ نیاوران 

 


مشخصات

  • منبع: http://isfhm.blogfa.com/post-343.aspx
  • کلمات کلیدی: سازمان ,فرهنگی ,فرهنگ ,ساختار ,موزه ,فعالیت ,توضیح دهید ,تعریف کنید ,مجلس شورای ,شورای اسلامی ,سازمانهای فرهنگی ,مجلس شورای اسلامی ,عالی انقلاب
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها